Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

Zápis z valné hromady oddílu 2011

18.01.2011

Zápis z průběhu valné hromady HO START dne 14.1.2011
Místo: loděnice Perun, Ostrava

Program:
1. Zahájení
2. Návrhy na předsedu oddílu + potvrzení výboru
3. Přivítání nováčků
4. Zhodnocení akcí za rok 2010
5. Plán akcí na rok 2011
6. Zpráva o hospodaření za rok 2010
7. Zpráva o fungování půjčovny materiálu
8. Návrh rozpočtu na rok 2011
9. Výběr příspěvků na rok 2011
10. Fotky, videa a diáky

PREZENČNÍ LISTINA – přítomno dle prezenční listiny 33 členů z celkového počtu 73 (platících členů z roku 2010).

0. Zvolení mandátní komise
Mandátní komise byla zvolena ve složení : Alexandra Hlavicová, Dalibor Gřeš, Adam Herman.

Dle součtu mandátní komise byla VH usnášeníschopná (bylo přítomno více než 30% členů).

1.Zahájení VH
Valnou hromadu zahájil řídící jednání valné hromady Petr Macháček.

2.Návrhy na předsedu oddílu + potvrzení výboru (Petr Nováček)
Návrh stávajícího výkonného výboru na obnovu VV. Z VV odstupuje P. Mareš, za odstupujícího nebyla navržena náhrada, odsouhlaseno pokračování činnosti VV ve složení:

Petr Nováček
Petr Ďásek
Petr Čenžák
Petr Macháček
Ingrid Ondrušová
Jarda Ožana
Luděk Mimra
Karol Korhelík

Návrhy na volný post předsedy oddílu - kandidát P. Macháček, další kandidát nebyl navržen.
100 % hlasujících byl odsouhlasen za předsedu oddílu P. Macháček.

3.Přivítání nováčků a schválení za řádné členy oddílu (Petr Macháček)
Proběhlo představení a odsouhlasení přijetí nových členů oddílu:

Petr Sotolář
Hedvika Farniková
Vilém Kubovský
Lukáš Sanetra (Frenk)
Jan Krhut
Martina Švrčková

4.Zpráva o akcích roku 2010 (Petr Nováček)
Proběhlo zhodnocení akcí za rok 2010. Všechny akce proběhly úspěšně, všichni účastníci akcí shledali akce povedenými. Vzhledem k úspěchu letní dovolené v Ádru se akce bude opakovat i v letošním roce.

5.1.Zpráva o akcích chystaných na rok 2011 (Petr Nováček)
Organizátoři představili plánované akce na rok 2011, celkem bylo představeno 14 akcí. Další oddílové akce budou organizovány spontánně (dle počasí, chutě apod.).

5.2.Představení nových celoročních oddílových soutěží (P. Nováček, P. Macháček)
Lezec roku - je modifikací soutěže výstup roku. Vyhodnocuje se lezecky nejaktivnější a nejzdatnější člen HO START.
Startér roku - je celoroční bodovací soutěž. Vyhodnocuje se nejaktivnější a zároveň nejzdatnější účastník oddílových akcí. Cílem soutěže je podpořit účast na oddílových akcích a tím utužovat kolektivního ducha oddílu.
Tlama roku - recese, udělat si srandu z průseru, který dobře dopadl.

6.Zpráva o hospodaření za rok 2010 (Ingrid Ondrušová)
Oddíl hospodařil podle plánu, převod z roku 2010 do roku 2011 je 35.000,-

7.Zpráva o půjčovně materiálu (Hana Nováčková)
Půjčují se cepíny (zejména Nováčci) a mačky. Byl podán návrh na rozprodání nepoužívaného materiálu, návrh zamítnut pro neprodejnost.

8.Návrh rozpočtu na rok 2011
Výkonný výbor předložil návrh rozpočtu ve dvou verzích. 1. verze počítala se stávajícím příspěvkem ve výši 400 Kč, 2. verze s příspěvkem ve výši 500 Kč za rok a se zvýšením finančního příspěvku na věcné dary pro vítěze oddílových soutěží. Nadpoloviční většinou byl schválen rozpočet v první variantě. Příspěvek do oddílu pro rok 2011 zůstává ve výši 400 Kč.

9.Výběr příspěvků

10. Volná zábava, fotky, videa a diáky


Zapsala: Alexandra Hlavicová
Doplnil: Petr Macháček


vložil: Petr Macháček