Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

DokumentyStanovy HO START
Jednací a volební řád
Pravidla pro přijímání nováčků
Rozpočet a plán akcí
Ke stažení


STANOVY HOROLEZECKÉHO ODDÍLU START
(dále jen HO START)


Článek I.
Obecná ustanovení

1 Jméno, druh, vznik oddílu
Horolezecký oddíl Start je sdružení osob a je základní organizační složkou Českého horolezeckého svazu.

2 Činnost sdružení (oddílu HO Start)
HO Start sdružuje zájemce o horolezeckou činnost a související aktivity. Činnost HO Start se řídí těmito stanovami a jinými vnitřními předpisy.


Článek II.
Členství v oddíle HO Start

3 Druhy členství
1. Členství v oddíle HO Start je dobrovolné a rozlišuje se na řádné a mimořádné. Mimořádné členství je členství čestné.
2. Řádné členství se dělí na:
a/ členství dětí a mládeže od 6 do 18 let
b/ členství osob starších 18 let.

4 Podmínky členství
1. Řádným členem oddílu se může stát kterákoli osoba, která splní podmínky vzniku členství dle odst.5, která se hodlá účastnit činnosti oddílu a která bude dodržovat jeho stanovy.
2. Členství dětí a mládeže od 6 do 18 let je možné pouze se souhlasem zákonného zástupce.
3. Čestným členem HO Start se může stát kterákoli osoba s mimořádnými zásluhami pro oddíl.

5 Vznik a zánik členství
1. O přijetí za řádného člena oddílu rozhoduje výkonný výbor oddílu na základě podmínek o přijímání nových členů oddílu, které jsou předmětem samostatného vnitřního předpisu a na základě zaplacení stanovených členských příspěvků.
2. Čestné členství vzniká návrhem výkonného výboru oddílu, souhlasem navržené osoby a přijetím za čestného člena valnou hromadou oddílu.
3. Členství zaniká:
a) vystoupením člena z oddílu
b) vyloučením pro neplnění členských povinností
c) úmrtím člena.

6 Členská práva
1. Každý člen oddílu má právo :
1. Volit od 15-ti let věku a být volen od 18-ti let věku ve všech organizačních složkách a orgánech oddílu.
2. Využívat všech výhod plynoucích ze členství v oddíle.
3. Být informován o činnosti a stavu hospodaření oddílu.
4. Účastnit se valné hromady oddílu.
5. Účastnit se akcí oddílu.
6. Kdykoliv se vyjadřovat ke stavu a situaci v oddíle.
7. Kdykoliv dobrovolně vystoupit z oddílu


2. Na členy oddílu, kteří zároveň nejsou členové ČHS se nevztahují práva vyplývající z členství v ČHS.

7 Členské povinnosti
Každý člen je povinen :
1. Dodržovat stanovy oddílu, bezpečnostní a sportovní pravidla a zásady ochrany přírody.
2. Starat se o majetek oddílu a dbát o jeho řádnou údržbu.
3. Řádně, svědomitě a nestranně vykonávat svěřené funkce a umožnit provedení kontroly své činnosti orgány oddílu.
4. Platit členské příspěvky ve výši a termínu stanovených valnou hromadou oddílu.
5. Oznámit oddílu všechny změny údajů, na nichž je založen členský vztah.

8 Členské příspěvky a vstupní poplatek
1. Při vstupu do oddílu zaplatí žadatel o členství jednorázový vstupní poplatek. O jeho výši rozhoduje na návrh výkonného výboru valná hromada oddílu.
2. Výše členských příspěvků a termín jejich zaplacení jsou stanoveny pro příslušný kalendářní rok rozhodnutím valné hromady oddílu na návrh výkonného výboru oddílu.
3. Roční členské příspěvky jsou splatné do termínu stanovaném na valné hromadě oddílu.
4. Čestné členství v oddíle je osvobozeno od povinnosti hradit členské oddílové příspěvky.


Článek III.
Organizační struktura oddílu

9 Základní členění oddílu
A. Člen oddílu
B. Výkonný výbor oddílu
C. Valná hromada oddílu

10 Výkonný výbor oddílu
1. Výkonný výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu v době mezi valnými hromadami. Je tvořen členy pověřenými řízením oddílu a předsedou oddílu.
2. Výkonný výbor a předseda oddílu jsou voleni na valné hromadě oddílu na základě jednacího a volebního řádu valné hromady oddílu.
3. Výkonný výbor zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení zejména:
- návrh na roční rozpočet,
- roční účetní uzávěrku,
- návrh činnosti oddílu,
- návrh majetkových změn a změn ve stanovách,
- návrh na zrušení oddílu,
- návrh na změnu složení výkonného výboru oddílu,
- návrh na změnu předsedy oddílu.
4. Výkonný výbor rozhoduje o vzniku a zániku členství dle odst.5.a 7.
5. Výkonný výbor může pověřit ostatní členy oddílu k zajištění organizace oddílových akcí nebo zajištění činnosti oddílu.
6. Výkonný výbor svolává valnou, popř. mimořádnou valnou hromadu oddílu.

11 Zasedání výkonného výboru oddílu
1. Výkonný výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů. V případě shodného počtu hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy.

12 Složení výkonného výboru oddílu
1. Předseda
" Předseda oddílu je zástupcem oddílu ve věcech veřejných. Je odpovědný valné hromadě a výkonnému výboru oddílu. Pokud není rozhodnuto jinak, je mluvčím oddílu. Předseda oddílu je styčnou osobou pro jednání s ČHS.
" Předseda oddílu může pověřit se souhlasem výkonného výboru ke svému zastupování kteréhokoli člena oddílu.
" Předseda oddílu může být ze své funkce odvolán v době mezi zasedáními valné hromady 2/3 většinou výkonného výboru oddílu, a to
a/ v případě disciplinárního provinění bránícího výkonu funkce
b/ v případě vedeného trestního stíhání proti jeho osobě
c/ v případě kolize zájmů škodící oddílu.
2. Místopředseda
" Místopředseda oddílu je zástupcem předsedy.
" Místopředseda je jmenován výkonným výborem oddílu na návrh předsedy oddílu.
3. Hospodář oddílu
" Hospodář je odpovědný členům oddílu za hospodaření s majetkem oddílu v oblasti své působnosti.
" Hospodář oddílu je jmenován výkonným výborem oddílu na návrhy předsedy oddílu.
4. Členové výkonného výboru oddílu, kteří zajišťují činnosti v oddíle dle svěřených úkolů.
5. Minimální počet členů výkonného výboru oddílu jsou 3 členové.

13 Valná hromada oddílu
Valná hromada je nejvyšším orgánem oddílu a skládá se ze členů oddílu.
Valná hromada projednává základní otázky činnosti oddílu, schvaluje zprávu o činnosti, hospodaření za uplynulé období a schvaluje koncepci činnosti na další období.
Valnou hromadu svolává výkonný výbor minimálně jednou ročně. Oznámení o konání řádné nebo mimořádné valné hromady musí být zveřejněno prostřednictvím informačního kanálu oddílu minimálně 1 měsíc předem v případě řádné valné hromady a 14 dnů předem v případě mimořádné valné hromady.
Valná hromada se řídí schválenými stanovami a jednacím a volebním řádem valné hromady.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno minimálně 30% všech členů oddílu. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.
Mimořádnou valnou hromadu svolává výkonný výbor z vlastní iniciativy nebo na základě prokazatelného požadavku 30% počtu členů oddílu ve lhůtě do 2 měsíců od předání tohoto požadavku.
Do výlučné působnosti valné hromady přísluší :
a) rozhodování o změně stanov
b) rozhodování o změně symbolů oddílu
c) volba a odvolání výkonného výboru
d) volba a odvolání předsedy oddílu
e) schválení roční účetní uzávěrky
f) schválení návrhu rozpočtu na příští účetní obdobís
g) schválení plánu hlavních akcí na následující období
h) rozhodnutí o výši členského příspěvku
i) rozhodnutí o zrušení oddílu nebo spojení oddílu s jiným subjektem
j) schvalování a rušení čestného členství v oddíle.
Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti.

14 Orgány oddílu
Volené valnou hromadou:
a) výkonný výbor oddílu
b) předseda oddílu
Jmenované výkonným výborem:
a) místopředseda oddílu
b) hospodář oddílu

15 Informační kanály oddílu
Informačním kanálem oddílu jsou oficiální webové stránky oddílu oznámené výkonným výborem oddílu.


Článek IV.
Majetek oddílu
Majetek oddílu je tvořen :
a) oddílovými příspěvky
b) příjmy z vlastní činnosti
c) výnosy z akcí
d) dotacemi od jiných subjektů
e) ostatním hmotným a nehmotným majetkem.
Za hospodaření a správu majetku oddílu jsou odpovědny členům oddílu pověřené osoby za hospodaření s majetkem.
Je-li valnou hromadou oddílu odsouhlaseno rozpuštění oddílu, bude jeho jmění zpeněženo a po zaplacení všech závazků rozděleno způsobem, který určí valná hromada.


Článek V.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabyly platnosti dnem schválení na valné hromadě oddílu dne 9. prosince 2005

Výkonný výbor V Ostravě dne 11.10.2005.


Jednací a volební řád
oddílu START Ostrava (dále jen oddíl)


1. Orgány oddílu
1.1. Nejvyšším rozhodovacím orgánem oddílu je valná hromada oddílu.
1.2. Výkonným orgánem v období mezi valnými hromadami je výkonný výbor oddílu (dále jen výkonný výbor).


2. Volitelnost orgánů
2.1. Výkonný výbor je volen a odvoláván valnou hromadou oddílu.
2.2. Výkonný výbor je volen na volební období 2 let, v průběhu tohoto období může být však odvolán na
řádné nebo mimořádné valné hromadě svolané v souladu se stanovami oddílu.
2.4. Součástí volby výkonného výboru je volba předsedy oddílu.


3. Valná hromada
3.1. Jednání valné hromady řídí předseda oddílu nebo jím pověřený člen výkonného výboru (dále jen řídící jednání).
3.2. Před započetím jednání valné hromady oddílu jmenuje řídící jednání mandátní komisi, která ověří usnášeníschopnost valné hromady oddílu.
3.3. Mandátní komise je tříčlenná a je složená z členů oddílu.
3.4. Mandátní komise seznámí valnou hromadu oddílu se svým zjištěním před začátkem hlasování o návrzích přednesených valné hromadě výkonným výborem.
3.5. V průběhu hlasování o návrzích počítá mandátní komise hlasy a oznamuje výsledek hlasování valné hromady oddílu.
3.6. Mandátní komise sestaví zápis z jednání valné hromady oddílu. Zápis z jednání obsahuje tyto náležitosti:
- datum konání valné hromady, prezenční list členů oddílu, jež je přílohou zápisu z jednání valné hromady, seznam hostů a jiných přítomných osob na jednání valné hromady,
- záznam o usnášeníschopnosti valné hromady oddílu,
- seznam návrhů předložených valné hromadě k hlasování s výsledky tohoto hlasování,
- závěr jednání valné hromady s uvedením konkrétních výstupů z tohoto jednání.
3.7. Mandátní komise předá zápis z jednání valné hromady oddílu řídícímu jednání ihned po ukončení jednání valné hromady. Po předání zápisu z jednání valné hromady oddílu je činnost mandátní komise ukončena a mandátní komise je řídícím jednání rozpuštěna.
3.8. Řídící jednání zveřejní zápis z jednání valné hromady prostřednictvím informačního kanálu oddílu v termínu do 7dnů od data konání jednání valné hromady oddílu.


4. Výkonný výbor
4.1. Jednání výkonného výboru řídí předseda oddílu nebo jím pověřený člen výkonného výboru (dále jen řídící).
4.2. Před započetím jednání výkonného výboru jmenuje řídící zapisovatele, který ověří usnášeníschopnost jednání výkonného výboru a pořídí zápis z jednání výkonného výboru.
4.3. Zapisovatel seznámí jednání výkonného výboru se svým zjištěním o usnášeníschopnosti před začátkem hlasování o návrzích projednávaných na jednání výkonného výboru.
4.4. V průběhu hlasování počítá zapisovatel hlasy a oznamuje výsledek hlasování o projednávaných návrzích přítomným členům výkonného výboru.
4.5. Zapisovatel sestaví zápis z jednání výkonného výboru, který obsahuje tyto náležitosti:
- datum konání jednání výkonného výboru, seznam přítomných členů výkonného výboru a seznam hostů nebo jiných přítomných osob na jednání výkonného výboru,
- záznam o usnášeníschopnosti jednání výkonného výboru,
- seznam návrhů projednávaných na jednání výkonného výboru s výsledky hlasování o těchto návrzích,
- závěr jednání výkonného výboru s uvedením konkrétních výstupů z tohoto jednání.
4.6. Zapisovatel seznámí jednání výkonného výboru s provedeným zápisem před ukončením jednání výkonného výboru.
4.7. Zapisovatel zveřejní zápis z jednání výkonného výboru prostřednictvím informačního kanálu všem členům oddílu v termínu do 7 dnů od data konání jednání výkonného výboru.


5. Volební řád
5.1. Návrh na volbu nového výkonného výboru a předsedy oddílu předkládá valné hromadě řídící jednání valné hromady.
5.2. Řídící jednání valné hromady je dosavadní předseda oddílu nebo jím pověřený člen dosavadního výkonného výboru oddílu.
5.3. V případě volby nového výkonného výboru oddílu a nového předsedy oddílu, lze změnit osobu řídícího jednání po provedení volby nového výkonného výboru.
5.4. Odstoupení předsedy oddílu nebo výkonného výboru oddílu v průběhu volebního období je možné pouze na řádné nebo mimořádné valné hromadě oddílu.
5.5. V období mezi valnými hromadami je výměna členů výkonného výboru možná na základě rozhodnutí ostatních členů výkonného výboru. Toto rozhodnutí potvrzuje nejbližší valná hromada.
5.6. Řádná nebo mimořádná valná hromada oddílu, při níž došlo k odstoupení předsedy oddílu nebo výkonného výboru, zvolí nového předsedu oddílu nebo výkonný výbor.
5.7. Pokud nedojde ke zvolení nového předsedy oddílu nebo výkonného výboru oddílu na valné hromadě dle bodu 5.5., je řídící této valné hromady povinen svolat novou valnou hromadu v termínu do 60 dnů od data konání valné hromady na níž nedošlo ke zvolení nového předsedy oddílu nebo výkonného výboru oddílu.
5.8. Pokud není na jednání valné hromady za odstupující výkonný výbor zvolen nový výkonný výbor, zodpovídá za vedení oddílu v době do konání nové valné hromady řídící jednání spolu se členy mandátní komise.
5.9. Volba nového předsedy oddílu proběhne na základě programového prohlášení jednotlivých kandidátů na předsedu oddílu, které kandidáti na výzvu řídícího jednání přednesou valné hromadě.


Pravidla pro přijímání nováčků

Přijímání nováčků do oddílu HO Start Ostrava


1. členství jako člen - čekatel
a. termín přijímání za člena čekatele pro daný kalendářní rok je do 30.6. (zájemci, kteří se přihlásí později, mohou být členové - čekatele pro následující rok, ovšem se všemi právy a povinnostmi pro členy - čekatele letošního roku, jediný rozdíl je, že jejich aktivita bude hodnocena až následující kalendářní rok, stejně, jako případný návrh za přijetí za řádné členy bude až na valné hromadě následujícího roku)
b. práva člena - čekatele:
- zúčastňovat se lezeckých i nelezeckých akcí oddílu
- vstup na stěnu, tělocvičnu, apod. pokud má oddíl zařízené pravidelné týdenní tréninky
- přístup k metodickým materiálům (např. cd)
- být informován o podmínkách přijetí za řádného člena a to nejpozději do jednoho týdne od splnění svých povinností dle 1.c
- člen - čekatel nemá právo hlasovat na valné hromadě
- člen - čekatel nemá právo požadovat, aby jej oddíl zaregistroval jako člena ČHS nebo aby za něj vyřizoval pojištění
c. povinnosti člena - čekatele:
- zaplatit vstupní poplatek do oddílu ke dni, kdy se rozhodne stát se členem a kdy bude schválen za člena - čekatele, tento poplatek je ve výši 150% ročního příspěvku
d. žádostí o členství členů ČHS z jiných horolezeckých oddílů může výkonný výbor posoudit individuálně, tito by však měli splňovat podmínky dle bodu 2.e

2. řádné členství
a. o přijetí za řádného člena rozhoduje valná hromada po návrhu výkonného výboru
b. výkonný výbor navrhne přijetí nebo nepřijetí členů - čekatelů za řádné členy na základě posouzení jejich aktivity v uplynulých měsících (zhodnotí jestli chodí na pravidelné oddílové tréninky, případně pokud z časových nebo jiných důvodu nemohou trénovat s oddílem, tak jestli trénují sami, nebo jestli třeba trénují s jinými členy oddílu někde jinde a jindy; dále jestli jezdí se členy oddílu na skalky a na hory, apod. anebo jestli se nějakým dalším způsobem zapojují do života oddílu)
c. výkonný výbor rozhodne o návrhu dle 2.b nejdříve měsíc před řádnou valnou hromadou a nejpozději týden před řádnou valnou hromadou, na tomto návrhu se shodne buď na schůzce VV nebo pomocí e-mailu; člen - čekatel nemá právo zúčastnit se rozhodování
d. o výsledku rozhodnutí o přijetí bude VV informovat členy - čekatele nejpozději do jednoho týdne od rozhodnutí
e. člen - čekatel musí ještě před posuzováním o přijetí za řádného člena splnit následující podmínky (pro ověření těchto podmínek stačí souhlas dvou řádných členů oddílu, kteří se za člena - čekatele zaručí):
- orientace v terénu
- vylezení cesty obtížnosti 3 UIAA na prvním konci lana
- zřízení jistícího stanoviště (štandu) a postupového jištění
- bezpečné slaněni
- povědomí o základním vybavení při pohybu ve skalním a horském terénu, praxe používání tohoto vybavení
- povědomí o sportovních a etických pravidlech horolezectví a lezeckého sportu
- povědomí o slušném chování v přírodě
- základy první pomoci

Rozpočet a plán akcí pro rok 2006.


Rozpočet je přístupný pouze přihlášeným členům.  ~  přihlásit

Plán akcí na rok 2006

Společenské akce:
Mikuláš 2005
Poslední slanění
Horobál

Metodické akce:
Metodické přednášky 2x

Lezecké akce:

Sportovní akce:
Běh do vrchu Pustevny


Ke stažení

Stanovy HO START
Jednací a volební řád
Pravidla pro přijímání nováčků
Plán akcí s rozpočtem na rok 2006 - na požádání pošle pokladník oddílu - Ingrid.